სასტუმროს შექმნა

ჩვენ ვქმნით და ვმართავთ სასტუმროს პროექტებს, ამისათვის ვიყენებთ: გამოცდილებას, ცოდნას, ბაზრის მოთხოვნას, დამკვეთის სურვილებს და საკუთარ მარკეტინგულ კვლევებს.

1 ეტაპი კონცეპცია
 • სასტუმროს პროექტის კონცეპციის შექმნა;
 • სასტუმრო კომპლექსის ზონირება;
 • სასტუმროს პროექტის ბიზნეს-გეგმის შექმნა.
2 ეტაპი - პროექტირება
 • დიზანის და სასტუმროს დაპროექტება;
 • ტექნიკური საკითხები (არქიტექტურა, საინჟინრო ქსელი, უსაფრთხოების სისტემა და სახანძრო უსაფრთხოება, It, მართვის სიტემები და ა.შ.);
 • სამუშაო საპროექტო დოკუმენტაცია.
2etapi
3 ეტაპი - მშენებლობა
 • სამშენებლო სამუშაოების კონტროლი, მშენებლობის დამტკიცებულ პროექტთან შესაბამისობაში მოყვანა, დადგენილი ნორმების, სტანდარტების და ხარისხის დაცვა;
 • მფლობელის ოფიციალური წარომადგენლის ფუნქცია;
 • სუბკონტრაქტორებთან მუშაობა.
4 ეტაპი - აღჭურვა და კომპლექტაცია
 • ობიექტის აღჭურვა სასტუმროს ქსელის სტანდარტების შესაბამისად, მომწოდებლებთნ ურთიერთქმედების ორგანიზება, მოწოდების ხარისხის კონტროლი.
5 ეტაპი - სასტუმროს ობიექტის Pre Opening-ი
 • სასტუმროს გაყიდვების კონცეფციის შემუშავება;
 • მართვის და ფინანსური პროცედურების დამუშავება;
 • სასტუმრო კომპლექსის დეპარტამენტების მუშაობის ტექნოლოგიური პროცესების დანერგვა, საერთაშორისო (ან ქსელის) სტანდარდების შესაბამისად;
 • რეკრუტინგი. კადრების შერჩევა და გადამზადება;
 • სასტუმროს ექსპლუატაციაში გაშვება;
 • სასტუმროს ობიექტის მართვა.
 

სასტუმროს მართვა

ჩვენს პარტნიორებს ვთავაობთ მომსახურების სრულ ციკლს, სასტუმროს კონცეპციის შემუშავებიდან პერსონალის შერჩევამდე და ობიექტის გახსნამდე. ასევე ჩვენ მზად ვართ ჩავერთოთ პროექტის სხვადასხვა სტადიაზე.

6 ეტაპი - ხარისხის მართვა
 • გაწეული მომსახურეობის ანალიზი;
 • ქსელური სტანდარტების დანერგვა მომსახურეობის და სერვისის სფეროში.
7 ეტაპი - ფინანსური მართვა და კონსალთინგი
 • ფინანსური დაგეგმარება და ბიუჯეტირება;
 • ფინანსურ/ბუღალტრული აუდიტი;
 • ფინანსური მართვის ოპტიმიზირება;
 • პერსონალის მართვა და გადამზადება;
8 ეტაპი - მართვა და ექსპლუატაცია
 • სამეურნეო საქმიანობის ანალიზი;
 • მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის ანალიზი;
 • ხარჯების ოპტიმიზაცია;
 • შესყიდვების და სასტუმროს დაკომპლექტების ერთიანი სისტემა.
9 ეტაპი - სასტუმროს წამოების კომპლექსური ავტომატიზირება
 • სასტუმროს, რესტორნის და სხვა მასში შემავალი ობიექტების მართვის სისტემის ავტომატიზირება;
 • ჯავშნების ცენტრალური სისტემის ავტომატიზირება.
10 ეტაპი - გაყიდვები და მარკეტინგი
 • სასტუმროს ქსელის, მარკენტინგული ღონისძიებების გატარება ობიექტის განვითარების მიზნით;
 • გაყიდვები, მარკეტინგი, პრომოუშენი, სასტუმროს და სასტუმროს სერვისების რეკლამირება;
 • გაყიდვების ერთიანი სისტემა.